Borgo Ponterotto, 31/B
Ranzo (IM)
Tel. +39 0183 318197
Cell: +39 335 8041340