Strada Giaveno, 29
S. Bernardino di Trana (TO)
Tel. +39 011 933106
WhatsApp: +39 389 689 7600